😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

آسان ترین راه تغییر باورها چیست؟

تغییر باور

در این جا به شما می گوییم که آسان ترین راه تغییر باورها چیست؟ و چگونه می توانید به آن برسید.

آسان ترین راه تغییر باورها و افکار مخرب

بسیاری از باورهایی که ما داریم باورهای مخرب و ناخواسته است که درذهن ما برنامه ریزی شده است باورهایی که سرنوشت ما را تغییر داده است. بدون اینکه متوجه باشیم ما را به دنبال خود می کشند و گویا زنجیر اسارت را به ما بسته اند و خیلی از کارهایی را که خیلی دوست داریم و نمی توانیم انجام دهیم دال بر باورهای مخرب ماست خود را محدود کرده ایم و می پنداریم محکومیم به سرنوشت. در صورتی که سرنوشت را می توان از سر نوشت.

تغییر باور آسان است
تغییر باور آسان است

حکایت بچه فیل


روزی بچه فیلی را با طناب به درختی می بندند و این ادامه داشت تا بچه فیل بزرگ شد و هیکلی تنومند و قوی داشت . باالطبع باید او را به تنه ی قوی تری بسته می شد ولی او را به یک چوب نازک که در زمین فرو کرده بودند و طناب به آن وصل شده بود بسته بودند و با یک حرکت کوچک آن طناب باز می شد و فیل آزاد می شد.

ولی بچه فیل داستان ما هیچ گاه این کار را نکرد و همان اطراف می چرخید. می دانید چرا؟ چون او اسارت را باور کرده بود او زنجیر را باور کرده بود و باور کرده بود که نمی تواند فرار کند چون از بچگی این را پذیرفته بود که طنابی محکم به پای او بسته شده و راه آزادی ندارد. و این حکایت باور و اسارت بسیاری از ما انسانهاست. آسان ترین راه تغییر باورها را در این حکایت براحتی می توان یافت.

تغییر باور

آسان ترین راه تغییر باورها درابتدا درک و آگاهی است اگر درک کنیم و آگاه باشیم که باورهایی خواسته یا ناخواسته توسط خودمان یا فراد دیگر زندگی و تجربه اکنون ما را ساخته است مهم ترین گام زندگیمان را برداشته ایم و این گام ارزشمند جهشی عظیم برای تغییر سرنوشت ماست. پس کور کورانه پیش نرویم و فقط انگشت اتهام به سوی دیگران دراز کنیم و بگوییم تقصیر آن بود و تقصیر این شخص بود و غیره ….تا مسئولیت زندگی خود را از خود سلب کنیم و به دیگران نسبت دهیم نتایج زندگیمان تغییر نخواهد کرد. همه چیز خودمان هستیم و بس. فقط خودمان هستیم که مسعولیت همه اتفاقات زندگی خود را به عهده داریم سعی کنیم این را درک کنیم و از خالق عشق بخواهیم در این مسیر هدایتمان کند وبه ما کمک کند.

تغییر سرنوشت در باور ما است
تغییر سرنوشت در باور ما است

تقدیر را باور نکن

آزاد شو از بند خویش، زنجیر را باور نکن
اکنون زمان زندگی ست، تاخیر را باور نکن

حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی ها دم بزن
از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن

خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان
تو شاهکار خلقتی، تحقیر را باور نکن

بر روی بوم زندگی، هر چیز می خواهی بکش
زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور نکن

تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن

خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن

و این شعر زیبا آسان ترین راه تغییر باورها را به زیبا ترین شکل بیان می کند

برای آسان ترین راه تغییر باورها

در ابتدا باید آگاهی پیدا کنیم و درک کنیم که باورهای اشتباه در درون ما هست که باید پیدایشان کنیم.
در مرحله بعد به هوش باشید کجاها رفتارها و اعمالی دارید که راضی نیستید
و آنها ریشه در باور های غلط شما دارد .
آنها را پیدا کنید و بنویسید
در مرحله بعد باور درست را جایگزین آن کنید .
و با جملات تاکیدی و با صحبت کردن با خودتان آن باورها را تغییر دهید.

برای مطالب بیشتر به این مقالات مراجعه کنید.
نشانه های تغییر باور چیست؟
چگونگی ایجاد باورهای مثبت
ارزش سرمایه گزاری روی باورهایتان
باورهای قدرتمند کننده چسیت؟
باورهای محدود کننده چیست؟

در سایت jamesclear هم در این زمینه توضیحاتی داده شده است.

شاد و سعادتمند باشید

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×