😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

قدرت مثبت اندیشی برای خلق رویاها

قدرت مثبت اندیشی

در این مقاله به قدرت مثبت اندیشی و چگونگی دست یابی به آن می پردازیم.

به چه چیزی توجه می کنیم؟

همیشه وقتی به چیزی توجه می کنیم یعنی به آن قدرت می دهیم تا به سمت ما بیاید و آن را جذب می کنیم. بنابر این باید آگاه باشیم که هر لحظه در حال قدرت دادن به چه چیزی هستیم؟ آیا در ذهن خود در حال قدرت دادن به نکات منفی و پرورش افکار منفی هستیم؟ یادر حال توجه به نکات مثبت و پرورش نکات مثبت و درست هستیم. که در این صورت جذب کننده ی حرفه ای می شویم که از قدرت مثبت اندیشی به نفع خود استفاده کرده ایم و می توانیم آن چه را که می خواهیم خلق کنیم .به مقاله چگونه کنترل ذهن انجام می شود مراجعه کنید.

قدرت مثبت اندیشی
قدرت مثبت اندیشی

چگونه قدرت مثبت اندیشی را به دست بیاوریم؟

زمانی متوجه می شویم که تمرین کنیم که ذهن خود را عادت دهیم به نکات مثبت توجه کند. وقتی این کار را تکرار کنیم جز عادات ما می شود که به ما قدرت خلق کردن می دهد. مهم ترین نکته این است که در ابتدای شروع روز باید آگاه باشیم که به چه چیزی می اندیشیم به هر آن چه که بیندیشیم در حال جذب آن هستیم. و سر انجام ما به آن چیزی تبدیل می شویم که بیشتر اوقات به آن می اندیشیم. این اتفاقات نیستند که سرنوشت ما را تغییر می دهند. این نوع نگاه و نگرش ما به آن اتفاق است که آن را به نفع یا به ضرر ما تغییر می دهد.

خوشبین باشید

اگر ما تمرین کنیم که به قول خانم Florence Scovel Shinn یک خوشبین تمام عیار باشیم.و این بهتر از این است که منفی بین و بدبین باشیم چون در این صورت است که علاوه بر این که فرصت ها را از دست می دهیم،
اتفاقات و افراد منفی را به سمت خود جذب می کنیم و حتی اگر آن افراد انسانهای خوبی باشند
آن وجه خوبشان را جذب نمی کنیم و همه چیز به ضررمان تمام می شود.
افکار ما از انرژی و قدرت بر خوردارند و بستگی دارد ما با توجه به افکارمان، قدرت را به کدام جهت هدایت کنیم؟
همیشه بین این دو قدرت کشمکشی وجود داردکه ما تعیین کننده هستیم قدرت مثبت اندیشی داشته باشیم
یا منفی بیندیشیم و قدرت را به افکار منفی بدهیم.

افکار ما انرژی دارند
افکار ما انرژی دارند

با قدرت مثبت اندیشی، خالق آگاهانه زندگی خود باشید

اگر می خواهیم خالق باشیم و زندگی خود را آن طور که می خواهیم بسازیم، و قدرت کنترل فکر مان را در دست خودمان داشته باشیم، باید آگاه باشیم که به چه چیزی توجه می کنیم و به طور مستمر به اندیشه خود توجه کنیم که به کدام سمت و سو می رود. بدانیم که هر اتفاقی هر چه قدر هم که ظاهر منفی و تلخی داشته باشد در دل آن موهبت و گوهری است که ما از آن بی اطلاع هستیم. مقاله انرژی مثبت چگونه ما را به موفقیت میرساند در این زمینه است.

پس ایمان داشته باشیم و به خدای خود اعتماد کنیم و اجازه دهیم از طریق ما امورات به زیباترین صورت انجام شود محل عبور باشیم، مقاومت و مانع نباشیم تا به راحتی مسائل از ما عبور کند و حل شود سخت گیری و منفی بافی ضد قدرت مثبت اندیشی است که انرژي و ارتعاش سازنده و قوی دارد. پس توجه خود را به سمت مثبت ها هدایت کنید، و سپس آن جا نگه دارید.

برای کنترل و هدایت قدرت مثبت اندیشی باید تمرین کنیم

توجه خود را به نکات مثبت ببریم .
بسیار خوشبین و مثبت اندیش باشیم.
سپاسگزاری کنیم از همه نعمات وانسانها و مهم تر از همه از خودمان تشکر و قدر دانی کنیم.
در هر چیزی نیکویی و عظمت را پیدا کنیم.
در جستجوی زیباییها باشیم.
به وجه خوب و زیبای انسانها توجه کنیم و حتی به آنها بگوییم که این رفتار یا گفتارشان زیباست.
در هر اتفاقی در جستجوی نکات مثبت و موهبت آن باشیم اگر چه در ظاهر منفی باشد.

در سایت wikipedia مطالبی در این زمینه گفته شده است.

نکته پایانی…

البته این موضوع خیلی اهمیت دارد که مثبت اندیشی سمی نشود یعنی زمان‌هایی که مسائل مهم و حساس در زندگی به وجود می‌آید و نیاز به تصمیم گیری و اقدام سریع دارد ما آن درد و مشکل را بی اهمیت جلوه ندهیم زیرا گاهی ندیدن احساسات خود باعث ایجاد اضطراب در آینده می‌شود. در واقع منظور ما این است که خوش بینی باید معتبر باشد و درد را سرکوب نکند و شادی به جا باشد. در موقعیت‌های حساس بی خیال بودن نوعی رفتار سمی است. بنابراین تفکر مثبت برای آینده و پذیرش زمان حال و احساسات خوب و بد رفتار معقول است.


شاد و سعادتمند باشید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×