هوشیاری

قدرت مثبت اندیشی برای خلق رویاها

قدرت مثبت اندیشی

در این مقاله به قدرت مثبت اندیشی و چگونگی دست یابی به آن می پردازیم.

به چه چیزی توجه می کنیم؟

همیشه وقتی به چیزی توجه می کنیم یعنی به آن قدرت می دهیم تا به سمت ما بیاید و آن را جذب می کنیم بنابر این باید آگاه باشیم که اکنون به در حال قدرت دادن به چه چیزی هستیم ؟ آیا در ذهن خود در حال قدرت دادن به نکات منفی و پرورش افکار منفی هستیم؟ یادر حال توجه به نکات مثبت و پرورش نکات مثبت و درست هستیم که در این صورت جذب کننده ی حرفه ای می شویم که از قدرت مثبت اندیشی به نفع خود استفاده کرده ایم و می توانیم آن چه را که می خواهیم خلق کنیم .به مقاله چگونه کنترل ذهن انجام می شود مراجعه کنید.

قدرت مثبت اندیشی

چگونه قدرت مثبت اندیشی را به دست بیاوریم؟

زمانی متوجه می شویم که تمرین کنیم که ذهن خود را عادت دهیم به نکات مثبت توجه کند ووقتی این کار را تکرار کنیم جز عادات ما می شود که به ما قدرت خلق کردن می دهد و مهم ترین نکته این است که در ابتدای شروع روز باید آگاه باشیم که به چه چیزی می اندیشیم به هر آن چه که بیندیشیم در حال جذب آن هستیم. و سر انجام ما به آن چیزی تبدیل می شویم که بیشتر اوقات به آن می اندیشیم.این اتفاقات نیستند که سرنوشت ما را تغییر می دهند این نوع نگاه و نگرش ما به آن اتفاق است که آن را به نفع یا به ضرر ما تغییر می دهد.

خوشبین باشید

اگر ما تمرین کنیم که به قول خانم Florence Scovel Shinnیک خوشبین تمام عیار باشیم .
و این بهتر از این است که منفی بین و بدبین باشیم چون در این صورت است
که علاوه بر این که فرصت ها را از دست می دهیم
بلکه اتفاقات و افراد منفی را به سمت خود جذب می کنیم و حتی اگر آن افراد انسانهای خوبی باشند
آن وجه خوبشان را جذب نمی کنیم و همه چیز به ضررمان تمام می شود.
افکار ما از انرژی و قدرت بر خوردارند و بستگی دارد
ما با توجه به کدام یک از این دو منفی ومثبت قدرت را به کدام جهت هدایت کنیم؟
همیشه بین این دو قدرت کشمکشی وجود داردکه ما تعیین کننده هستیم قدرت مثبت اندیشی داشته باشیم
یا منفی بیندیشیم و قدرت را به افکار منفی بدهیم.

قدرت مثبت اندیشی

با قدرت مثبت اندیشی خالق آگاهانه زندگی خود باشید

اگزمی خواهیم خالق باشیم و زندگی خود را آن طور که می خواهیم بسازیم و قدرت کنترل فکر مان را در دست خودمان داشته باشسیم باید آگاه باشیم که به چه چیزی توجه می کنیم و به طور مستمر به اندیشه خود توجه کنیم که به کدتم سمت و سو می رود وبدانیم که هر اتفاقی هر چه قدر هم که ظاهر منفی و تلخی داشت۹ه باشد در دل آن موهبت و گوهری است که ما اتز آ» بی اطلاع هستیم پس ایمان داشته باشیم و به خدا ی خود اعتماد کنیم و اجازه دهیم از طریق ما امورات به زیباتریت صورت انجام شود محل عبور باشیم مقاومت و مانع نباشیم تا به راحتی مسائل از ما عبور کند و حل شود سخت گیری و منفی بافی ضد قدرت مثبت اندیشی که انرژي و ارتعاش سازنده و قوی دارد است پس توجه خود را به سمث مثبت ها هدایت کنید.و سپس آن جا نگه دارید.

برای کنترل و هدایت قدرت مثبت اندیشی باید تمرین کنیم

توجه خود را به نکات مثبت ببریم
بسیار خوشبین و مثبت اندیش باشیم
سپاسگزاری کنیم از همه نعمات وانسانها و مهم تر از همه از خودمان تشکر و قدر دانی کنیم.
در هر چیزی نیکویی و عظمت را پیدا کنیم.
در جستجوی زیباییها باشیم.
به وجه خوب و زیبای انسانها توجه کنیم و حتی به آنها بگوییم که این رفتار یا گفتارشان زیباست.
در هر اتفاقی در جستجوی نکات مثبت و موهبت آن باشیم اگر چه در ظاهر منفی باشد.

در سایت wikipedia مطالبی در این زمینه گفته شده است.

شاد و سعادتمند باشید
دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*