😎 بزرگ ترین دوره عزت نفس هوشیاری منتشر شد 🎉 مشاهده دوره

هوشیاری

رخ دادن معجزه در زندگی چگونه اتفاق می افتد

رخ دادن معجزه در زندگی

در این مقاله به شما می گوییم که رخ دادن معجزه در زندگی چگونه امکان پذیر است.

رخ دادن معجزه در زندگی روزمره

زندگی در جریان است روزها می آید و می رود، روزهای قشنگ ،روزهای زیبا و روزهای سخت عمر ما همین طور می گذرد. گاهی از زندگی دلسرد می شویم و احساس تنهایی می کنیم. و یا از انسانهای اطرافمان می رنجیم و گاهی از خود خواهی و بی عدالتی و قدر نشناسی و خود خواهی دیگران متعجب می کنیم. گاهی از خودمان خشمگین و عصبانی می شویم گاهی آن قدر غمگین می شویم و تنها که رمق هیچ کاری را نداریم و گاهی حتی می خواهیم بمیریم و رها شویم. چه قدر این حس ها را تجربه کردید و چه قدر خود را بابت آنها سرزنش کردید. هیچ انسانی نمی تواند مدعی این باشد که این حس ها را تجربه نکرده است.

رخ دادن معجزه در زندگی
رخ دادن معجزه در زندگی

احساسات درون

همه این احساسات درون ما هست و اصلا باید باشد چون ما انسانیم. نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید بپذیریم و احساسات خود را ببینیم و آن رامشاهده کنیم. زمانی که بپذیریم که ما انسان هستیم و به خودمان اجازه دهیم که اشتباه کنیم و به خود سخت نگیریم. وقتی احساس رهایی داشته باشیم در جسم و روح ما اتفاقات مهمی رخ می دهد و تغییرات عظیمی را شاهد خواهیم بود.

ذهن خطا کار

ذهن ما خطا می کند و همه چیز را به خود می گیرد. در صورتی که ما مسئول اتفاقات بیرونی نیستیم و رفتار و عقاید دیگران به خودشان بر می گردد. برای مثال اگر کسی فحاش و بد دهن باشد، به خودش مربوط است و قانون کارما نتایج رفتارش به خودش باز خواهد گرداند و مسئولیت رفتارش با خودش است. و ما به عنوان شاهد می توانیم فقط بدون قضاوت رها کنیم و بگذریم. در این حالت رخ دادن معجزه در زندگی اتفاق خواهد افتاد. کلید خوشبختی و شادی رهایی است در این مورد در مقاله قانون رهایی مراجعه کنید .

ما باید اجازه دهیم که خدا از طریق ما در زندگی ما جریان داشته باشد


خدا از طریق ما فکر کند
از طریق ما تصمیم بگیرد
از طرق ما رفتار کند
به وسیله زبان ما سخن بگوید
از طریق ما فکر کند
و انتخاب کند

آرامش واقعی

این گونه است که به آرامش خواهیم رسید و خدا را به معنای واقعی تجربه خواهیم کرد، در عمق وجودمان در هر شرایطی شاد خواهیم بود. می دانیم که طوفانهای زندگی در حال گذر است و بهترینها برای ما خواهد بود، چرا که خدا را در وجود خود داریم و تجربه می کنیم. اوست که همه چیز را می داند و واقف به همه امور است و ما تمام مسئولیت را به او که منبع تمام هستی است می سپاریم و رها می شویم و ورخ دادن به این ترتیب معجزه در زندگی را تجربه می کنیم و لذت می بریم و به شادی دائمی می رسیم.

سایت wikipedia مطالبی در این مورد دارد.

شاد و ثروتمند باشید.

دیدگاه‌ها (0)

*
*

×