هوشیاری

چگونه ارتعاش پول رادرخود بالا ببریم؟

ارتعاش پول

در این مقاله بالا بردن ارتعاش پول را با تغییر باورهای غلط به باورهای درست به شما می گویم.

مثال باورهای اشتباه در مورد پایین بودن ارتعاش پول

روزی در کنار دستگاه عابر بانک منتظر بودم تا نوبتم شودو کارم را انجام دهم.در این بین آقایی با سر و وضع خوب ایستاده بودو خیلی با وقاهت گدایی می کرد از کسانی که کنار دستگاه ATM مشغول انجام کار بودند در خواست کمک می کرد دونفری که جلوی من بودند یکی از آنها در خواست اورا رد کرد و به محض گرفتن جواب منفی، آن مرد ظاهرا فقیربا عصبانیت گفت پول چرک کف دسته، پول به هیچ کس وفا نکرده پول کثیفه و……بعد از نفردوم در خواست کرد که به اوپاسخ مثبت داد و مقداری پول به او داد و مرد به ظاهر فقیرخوشحال شد و به او گفت اجازه بده کف پاتونو ببوسم خیلی منت سرم گذاشتید و….

ارتعاش پول

بیشتر مردم باورهای تضعیف کننده پول دارند

هدفم از این داستان واقعی که خودم نظاره گر آن بودم این بود که آن مرد فقیر در پاسخ منفی شخص اول تمام باورهای منفی و اشتباه خودش رابه زبان آورد و تضاد و تناقض گفتگوی او در رفتار و گفتارش بسیار مشهود بود چرا که اگر پول چرک کف دست بود او این طور ملتمسانه درخواست پول می کرد

در ادامه….

و همین طور با نفر بعدی که به او پول داد می خواست بنده و برده اش باشد . واقعا این باورها و تضادها که در مرد فقیر بود در کنه ذهن بیشتر مردم وجود دارد و اثبات این باورهای غلط در درون بیشتر انسانها همان فقدان و نبود پول و ثروت در زندگی بیشتر مردم است که با این باورها ارتعاش پول را برای خود تضعیف می کنند.

ارتعاش پول

تغییر باورها در مورد پول

بیشتر باورهایی که در جامعه از پول وجود دارد ارتعاش منفی و ضعیف است و دلیل عمده اش باورهای کل جامعه و سیستم تربیتی و آموزش و پرورش و بدنه جامعه می باشد. مثلا فیلم هایی که می سازند یا باورهایی که اکثریت جامعه در مورد پول دارند اشتباه و تضعیف کننده جذب پول است پول روح دارد و وقتی ما باوری منفی در مورد آن داریم او از ما دورمی شود. پول ارتعاش دارد بر ای جذب پول باید ارتعاش پول را فعال کنیم تا به سمت ما جذب شود.و برای بالا بردن ارتعاش پول باید باورهای خودمان را در مورد آن تغییر دهیم. در مورد تغییر باورها به مقاله باورهای محدود کننده مراجعه کنید.

پول را محترم بشماریم

پول را محترم بشماریم ودوستش بداریم و این اشتباه برداشت نشود نشود مثل افرادی که برده پول هستند و به پول این قدر بها می دهند که دائما آنها برای پول کار می کنند نه پول برای آنها .به این نکته مهم توجه کنید که احترام گذاشتن به پول با برده پول بودن بسیار متفاوت است.احترام گذاشتن به پول یعنی باورهای اشتباه را در مورد پول تغییر دهیم و از پول بدست آوردن از راه درست احساس بسیار خوبی داشته باشیم

آزادی مالی

از پول ساختن لذت ببریم و آن را برای اهدافمان استفاده کنیم و به آزادی و استقلال مالی برسیم .پول مقدس است و نشانه هایی از حضور خداوند است چون انرژی است در چرخش که به افراد زیادی کمک می کند که در رفاه و شرایط بهتری زندگی کنند.پول باعث گسترش جهان می شود و هدف خداوند گسترش جهان به اشکال مختلف است .

باور های اشتباه وجایگزینی باور درست را برای بالا بردن ارتعاش پول

باور غلط:پول چرک کف دست است.
باوردرست :پول مقدس است و نشانه عشق خداوند است.
باور غلط:آنسانهای پولدار دزد و مفت خور هستند.
باور درست:انسانهای پولدار و ثروتمند با باورهای درست و تلاش ثروتمند شده اند
و بسیار بخشنده هستند.
باور غلط:هر چه قدر پولدار تر شوم مردم من را دوست ندارند
و اگر بی پول باشم دیگران به من ترحم می کنند.
باور درست:هر قدر پولدار تر شوم بخشنده تر می شوم و کمک بیشتری به مردم می کنم
و آنها من را بیشتر دوست خواهند داشت.
باور غلط:ما به صورت اجدادی اصل و نسبی فقیر بودیم و اصلا یک فامیل پولدار هم نداریم.
باور درست:خیلی از انسانها ی ثروتمند اصلا فامیل پولداری نداشتند
و خودشان با تلاش و باورهای درست ثروتمند شدند.و به دیگران هم کمک کردند.

باورهای اشتباه خود را تغییر دهید

شما می توانید باورهای اشتباه خود را به همین صورت در بیاورید و روی آنها کار کنید تا ارتعاش پول را در درون خود بالا ببرید.برای این منظور وقت بگذارید و باورهای اشتباه خود را در مورد پول پیدا کنید و مانند نمونه بالا باورهای درست آنها را بسازید وهر روز روی انها کار کنید اگر می خواهید زندگی خود را تغییر دهید

استقلال مالی

و به استقلال مالی و آزادی پولی برسید تا باورهایتان را تغییر ندهید اتفاقی نمی افتد و هر چه قدر تلاش کنید بی فایده خواهد بود شروع کنید به تغییر باورها تا بینید چطورنشانه های ثروت و پول در زندگی شما تجلی پیدا می کند.در این مورد در سایت thelawofattraction توضیحاتی داده شده است.

دوست دار شما
آزیتا مهدی پور

دیدگاه‌ها (0)

*
*